• Mp. Зорица Вукосављевић – директор
 • Александра Каралић – помоћник директора и координатор Стручног актива за развој Школског програма
 • Mp. Светлана Вранић – помоћник директора и координатор Стручног акотива за школси Развојни план
 • Неда Алексић – помоћник директора
 • Снежана Тодоровић – психолог
 • Јагода Анђелковић Љујић – педагог
 • Лидија Главић – руководилац стручног већа наставника клавира
 • Јелена Коматина – руководилац стручног већа наставника гудачких инструмената
 • Александар Китановић – руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената
 • Данијела Ракић – руководилац стручног већа наставника хармонике
 • Лазар Остојић – руководилац стручног већа наставника гитаре
 • Ана Јовановић – руководилац стручног већа наставника соло певања
 • Нина Суботић – руководилац стручног већа наставника теоретских предмета и музичке продукције
 • Србислава Вуков-Симентић – руководилац стручног већа наставника општеобразовних предмета