Закони и подзаконски прописи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017

Статут Музичке школе “Коста Манојловић” – 2018.

Закон о раду ((„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)

Закон о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017 од 10.11.2017.)

Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017 од 10.11.2017.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА