Закони и подзаконски прописи

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015)

Измене Статута Музичке школе “Коста Манојловић” 26.11.2015.

Измене Статута Музичке школе “Коста Манојловић”

Статут Музичке школе “Коста Манојловић”

Закон о раду ((„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 52/2011)

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 55/2013)

Закон о средњем образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“ бр. 55/2013)

Закон о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/2013)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама