Музичкa школa “Коста Манојловић”
нуди могућност уписа у средњу музичку школу
два образовна профила:

Музички извођач

z

Дизајнер звука

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

Пријемни испит за образовни профил МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ се састоји из два дела:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

Пријемни испит за образовни профил ДИЗАЈНЕР ЗВУКА се састоји из три дела:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.