Музичкa школa “Коста Манојловић”
нуди могућност уписа у средњу музичку школу
два образовна профила:

Музички извођач

z

Дизајнер звука

Кандидати који желе да се упишу у средњу музичку школу морају да приступе полагању пријемног испита за проверу посебних способности и склоности. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за музичку школу, односно образовни профил. Поред кандидата који су завршили основно музичко образовање, пријемном испиту могу приступити и кандидати без завршене основне музичке школе, под условом да прођу проверу знања нивоа основне музичке школе.

Пријемни испит за образовни профил МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ се састоји из два дела:

1. испит из инструмента/певања
2. испит из солфеђа са теоријом музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – 200 бодова из инструмента/певања и 100 бодова из солфеђа и теорије музике. Праг знања за инструмент/певање је 120 бодова, а за солфеђо и теорију музике је 60 бодова.

Пријемни испит за образовни профил ДИЗАЈНЕР ЗВУКА се састоји из три дела:

1. писмени испит из солфеђа
2. усмени испит из солфеђа
3. тест из теорије музике

Максималан број бодова који кандидат може да оствари је 300 – по 100 бодова из сваког дела пријемног испита а праг знања је 60 бодова за сваки део пријемног испита.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
И ИСПИТ НИВОА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

(за кандидате који немају завршену основну музичку школу)

11. до 14. мајa 2018. oд 9 до 14 часова
у соби бр. 6 код референтa за ученичка питања

Потребна документација:

  1. Читко попуњен формулар пријаве (преузети овде или на портирници школе)
  2. Потврда Основне музичке школе да је кандитат уписан у завршни разред ОМШ
  3. Примерак уплатнице о уплати административних трошкова

Уплатнице попуните на следећи начин:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „Коста Манојловић”,ул. Немањина бр.9, Земун
износ: =1500,оо
рачун примаоца: 840-1524666-68

4. Примерак уплатнице о плаћеним трошковима испита за ниво основне музичке школе (за кандидате који нису завршили ОМШ)

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: трошкови испита за ниво основне музичке школе
прималац: МШ „Коста Манојловић”, ул.Немањина бр.9, Земун
износ: =3000,оо (по испиту)
рачун примаоца: 840-1524666-68

ИСПИТИ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
(полажу ученици који нису завршили основну музичку школу)

Понедељак, 28. мај 10:00 Главни предмет (инструмент, соло певање)
Уторак, 29. мај 10:00 Теорија музике
11:00 Солфеђо

Среда, 30. МАЈ – ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Кандидат мора на све пријемне испите да носи документ
са фотографијом ради утврђивања идентитета.

Петак, 01. јун 10 ч. Солфеђо – Диктат (Музичка продукција)
10 ч. Солфеђо са теоријом музике (Вокално-инструментални одсек)
11 ч. Теорије музике – тест (Музичка продукција)
Субота, 02. јун 10 – 20 ч. Главни предмет (Вокално-инструментални одсек)
Недеља, 03. јун 10 – 20 ч. Солфеђо – усмени,(Музичка продукција)

Ученици који полажу пријемни испит на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку продукцију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ.

Четвртак 07. јун до 8 ч. ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
8–16 ч. Подношење и решавање жалби ученика на резултате пријемног испита
8–16 ч. Подношење преостале документације
(за кандидате који су положили пријемни испит)

ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
07. јуна, од 8-16 часова, соба 6

Потребно доставити:

  1. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи или потврду основне школе о општем успеху у последања три завршена разреда
  2. Оригинално сведочанство о завршеној основној музичкој школи (плаве боје) и сведочанства о завршена три последња разреда основне музичке школе (жуте боје) и/или ђачку књижицу.*
  3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  4. Лекарско уверење

* – за ученике чије основно музичко образовање траје 6 година, потребно је донети сведочанства за три последње године (жута сведочанства за IV, V и VI разред).
– за ученике чије основно музичко образовање траје 4 године, потребно је донети сведочанства за 2 последње године (жута сведочанства за III и IV разред) и ђачку књижицу – где су уписане оцене за други разред.
– за ученике чије основно музичко образовање траје 2 године, потребно је донети жуто сведочанство за други разред.

 

Петак, 8. јун до 12 ч. КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

  Среда, 13. jуна  у 19 ч.  САСТАНАК за родитеље ученика који су положили  пријемни испит за упис у средњу музичку школу

Петак, 29. јун 8-15 ч. УПИС УЧЕНИКА

Приликом уписа доставити потврду о донацији у ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: СМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2018/2019. год.
прималац: Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава ,према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља,два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата(3000) у фебруару преко рачуна школе.