Закони и подзаконски прописи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017

Измена закона о основама система образовања и васпитања јануар 2020

Статут Музичке школе „Коста Манојловић“ – 2022.

Закон о раду ((„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)

Закон о средњем образовању и васпитању
(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – други закон, 6/2020 и 52/2021 од 24.05.2021. године)

Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017 од 10.11.2017.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о упису ученика у основну музичку школу

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилници

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ И БАЛЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „Коста Манојловић“

ПРАВИЛНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „Коста Манојловић”

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ,,Коста Манојловић,,

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ,,Коста Манојловић,, БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЂАЧКОГ ФОНДА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА У ОМШ

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (само музичари)

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА „СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ“ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ КОСТА МАНОЈЛОВИЋ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ