Извештај о капиталним издацима и примањима - 2019.година1