Набавка добара –електрична енергија (ОРН 09310000-електрична енергија) – Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуда: 27.04.2018. до 15,00 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору