Набавка – Услуга хотела и ресторана

Рок за подношење понуда: 28.11.2019. до 12,00 часова


– Позив за подношење понуда