Набавка добара –електрична енергија (ОРН 09310000-електрична енергија) – Јавна набавка мале вредности

Рок за подношење понуда: 06.05.2015. до 12,30 часова


– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара